Om EU:s historia | Sesam

Fördjupning


EU-valet

Sesam

Om EU:s historia

Europeiska Unionen (EU) består i dag av 28 medlems-länder och har totalt 500 miljoner invånare. Unionen har 24 officiella språk. EU har vuxit sedan starten och fått allt större makt.

År 1951 lade man grunden till det som i dag är EU. Andra världs-kriget hade slutat några år tidigare och omkring 50 miljoner människor hade dött i kriget. Nu var det fred i Europa och människorna ville inte ha fler krig.

Kol och stål

Då samlades ledarna i sex av Europas länder för att diskutera hur man kunde samarbeta för att undvika nya krig. De ville också skapa ett skydd mot Sovjetunionen och kommunismen. Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Det var en gemensam marknad för kol och stål, som var viktiga för att bygga hus, maskiner och annat. Men man kunde också använda kol och stål för att tillverka vapen.

Genom EKSG kunde medlems-länderna nu kontrollera hur mycket kol och stål varje land använde och vad man tillverkade. Man kunde bygga upp Europa igen, utan att något land i hemlighet började rusta för ett nytt krig. Samarbetet ökade år 1958 när Rom-fördraget började gälla. Då bildade de sex länderna Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) för att skapa en gemensam marknad för bland annat varor.

Gemensam valuta

Med åren har det europeiska samarbetet vuxit. Medlems-länderna har blivit fler och man har börjat samarbeta om fler frågor. I dag har EU 28 medlemsländer. Sverige har varit medlem sedan 1995. Arton av EU:s medlems-länder har också ett djupare ekonomiskt samarbete som kallas EMU (Ekonomiska och monetära unionen). De har samma valuta, euro. Sverige är inte med i EMU, utan har behållit den svenska kronan. Svenskarna röstade nej till euron i en folkomröstning 2003.

Fler länder vill gå med i EU. För att ett land ska bli godkänt som medlem måste det ha demokrati, vara en rätts-stat och ha en fungerande marknads-ekonomi.

Avgifter och bidrag

Varje medlemsland betalar en avgift till EU. Hur hög avgiften är beror på hur rikt landet är. Rika länder betalar in mer pengar, medan fattigare medlems-länder får mer bidrag av EU. Sverige är en så kallad netto-bidragare. Det betyder att vi betalar in mer pengar än vi får i stöd och bidrag. 2013 betalade Sverige 37 miljarder kronor till EU och fick tillbaka 11 miljarder i stöd och bidrag.

Ordlista

enskil/d -t -da ett enskilt land = ett land, inte alla länderna tillsammans

fördrag -et - här: något som man har kommit överens om och skrivit under

hantera -r -de -t här: regler om hur man hanterar mat = regler om hur man ska göra med maten för att den t ex inte ska vara farlig att äta

kommunism -en = en ideologi som handlar om att alla ska äga produktions-medlen (till exempel fabriker och maskiner) tillsammans. Målet är ett samhälle utan klasser

konkurrera -r -de -t = tävla för att försöka bli bäst

konsument -en -er = människor som köper och använder saker

livsmed/el -let -el = mat och dryck

marknadsekonomi -n = en ekonomi där en varas pris beror på hur mycket det finns av den och hur många som vill ha den (tillgång och efterfrågan)

monetär -t -a en monetär union = ett område som använder samma pengar och har samma regler om pengarna

officiell -t -a här: ett officiellt språk = ett språk som ska fungera i EU, som man t ex kan tala i EU-parlamentet

Rom-fördragen = två fördrag – ett om gemensam handel och ett om samarbete om kärnkraft

rusta -r -de -t här: skaffa mer vapen och förbereda krig

rättsstat -en -er = en stat där lagar, regler och myndigheter skyddar individen och ser till att alla blir rättvist behandlade

smidig -t -a här: det fungerar smidigt = det fungerar bra utan att det blir krångligt och bråkigt

snabbinsatsstyrk/a -an -or = en grupp soldater som man snabbt kan skicka någonstans

statsbudget -en -ar = statens plan för vad den ska göra under året och hur pengarna ska räcka

syfte -t -n vårt syfte = det som vi vill

tillverka -r -de -t de tillverkar cyklar = de gör cyklar

underskott -et - det är underskott i budgeten = pengarna räcker inte till allt man planerar att göra

und/vika -viker -vek -vikit de vill undvika krig = de vill göra så att det inte blir krig

union -en -er här: ett nära samarbete mellan flera länder

valut/a -an -or = en sorts pengar, till exempel kronor, dollar, bath eller rubel

Västtyskland från år 1945 till 1990 var Tyskland två länder: Östtyskland och Västtyskland

Rekommenderade artiklar

Vad bestämmer EU?

EU arbetar med många frågor. Här kan du läsa om vad EU bestämmer och vad varje EU-land självt kan bestämma.

SKROCK SKA GE LYCKA

Spottar du tre gången när du ser en svart katt? Då är du vidskeplig och skrockfull.

© 2019 Sesam